Algemene voorwaarden HiGHPERTEAM

Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel die van toepassing is op alle Diensten van de Onderneming en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van de Onderneming. De module ‘Activiteiten, Verhuur en Overige diensten’ is van toepassing op alle Diensten die geen Meerdaags pakket vormen. De module Meerdaagse pakketten is van toepassing op iedere combinatie van tenminste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die tenminste 24 uur beslaat of een overnachting omvat voor zover dit een pakketreis in de zin van artikel 7:500 sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt en die niet wordt afgenomen op grond van een raamovereenkomst.

 

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze Voorwaarden en de Overeenkomst wordt verstaan onder:

De Onderneming: Highperteam, als onderdeel van Quadrant International Investigations B.V.

Diensten: De overeengekomen diensten waaronder Activiteiten, Verhuur en Overige diensten ongeacht of deze tezamen een Meerdaags Pakket vormen.

Activiteit: iedere georganiseerde bezigheid waaronder (buiten)sport, workshops, clinics, training, spellen, etc..

Verhuur: huur van materiaal (waaronder vervoersmiddelen) of onroerend goed (waaronder zaalruimte).

Overige diensten: alle diensten van de Onderneming of Hulppersonen niet zijnde Activiteiten of Verhuur.

Meerdaags pakket: iedere combinatie van tenminste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die tenminste 24 uur beslaat of een overnachting omvat voor zover dit een pakketreis in de zin van artikel 7:500 sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt en die niet wordt afgenomen op grond van een zakelijke raamovereenkomst..

Reisdienst: een reisdienst in de zin van artikel 7:500 onder a BW. (Zonder hieraan rechten te kunnen ontlenen betreffen dit samengevat: accommodatie voor overnachting, personenvervoer, auto/motorhuur en overige toeristische diensten.)

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden met de Onderneming een Overeenkomst sluit.

Gast: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Dienst en iedere persoon die op het Terrein aanwezig is.

Vertegenwoordiger: de persoon die namens de Onderneming de Dienst feitelijk levert of optreedt als begeleider van een Dienst of Activiteit, waaronder coördinatoren, instructeurs, trainers en spelleiders.

Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van de Onderneming werkzaamheden, verricht waaronder externe dienstverleners die in opdracht van de Onderneming Diensten aan de Opdrachtgever of Gast leveren.

Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen de Onderneming en Opdrachtgever, op grond waarvan de Onderneming aan Opdrachtgever en Deelnemer haar Diensten levert.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Huisregels: Het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid op het Terrein en tijdens de Diensten.

Terrein: het grondstuk in beheer van of in gebruik door de Onderneming, met inbegrip van de bebouwing en installaties.

Schriftelijk: op schrift of via elektronische weg (waaronder per e-mail).

Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van de Onderneming en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, voor zover de Opdrachtgever geen Consument is. Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle Diensten van de Onderneming en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van de Onderneming overeenkomstig hetgeen is bepaald in de inleiding en modules. 2.2

2.3 Van de bepalingen in deze Voorwaarden kan enkel ten voordele van de Opdrachtgever worden afgeweken, tenzij in een specifieke bepaling in deze Voorwaarden is aangegeven dat de Onderneming mag afwijken van die bepaling. Afwijking dient schriftelijk te geschieden.

2.4 Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de specifieke modules en het algemene deel hebben de bepalingen uit de specifieke module voorrang.

2.5 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het aangaan van een Overeenkomst met de Onderneming, door het feitelijk gebruik maken van een Dienst van de Onderneming, door het betreden van het Terrein of door het (aan)betalen van de verschuldigde prijs. De Gast aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het ondertekenen van een deelnameformulier, een vrijwaringsdocument (waiver), door het betreden van het Terrein of door het feitelijk gebruik maken van een Dienst.

2.6 De Onderneming draagt er zorg voor dat de Opdrachtgever kennis kan nemen van deze Voorwaarden door deze Voorwaarden gemakkelijk toegankelijk te maken op de website van de Onderneming of op de locatie waar de Dienst wordt verleend, of door deze toe te zenden óf door te zorgen dat op een andere door de wet voorgeschreven wijze kennis kan worden genomen. De Onderneming draagt er zorg voor dat een digitaal exemplaar kan worden opgeslagen en geprint of een exemplaar ter plaatse kan worden meegenomen. De Onderneming zal een exemplaar op verzoek toezenden.

2.7 Opdrachtgever verplicht zich deze Voorwaarden tijdig aan de Gast bekend te maken. Ingeval Opdrachtgever werkt met een inschrijving, geschiedt dit voor of bij de inschrijving. Ingeval er geen inschrijving plaatsvindt, is dit vóór aanvang van de Dienst. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens de Onderneming voor de gevolgen van het niet of niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden aan de Gast.

2.8 De Onderneming is enkel bereid haar Diensten te leveren onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden en verdere door de Onderneming gehanteerde voorwaarden. Algemene (inkoop)voorwaarden en andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden expliciet en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 - AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De aangeboden Diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en publicaties van de Onderneming uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Onderneming verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Onderneming.

3.2 Ieder aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de aangeboden Diensten. Indien een Dienst niet beschikbaar is, geeft de Onderneming dit uiterlijk 7 dagen na aanvaarding van het aanbod te kennen.

3.3 Alle offertes en aanbiedingen door de Onderneming zijn herroepbaar en vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding door de Opdrachtgever in alle gevallen onverwijld en in ieder geval tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de Onderneming. Indien de boeking eerder wordt bevestigd door de Onderneming, wordt het aanbod door de bevestiging onherroepelijk. De enkele ontvangst van een (al dan niet automatische) ontvangstbevestiging van de boeking maakt het aanbod niet onherroepelijk.

3.4 Indien aan de Opdrachtgever een optie wordt verstrekt of in het aanbod een termijn voor de geldigheid van het aanbod staat vermeld, wordt de aangeboden capaciteit van de Dienst niet publiekelijk aangeboden of met een ander overeengekomen. De Onderneming behoudt zich echter het recht voor de optieperiode dan wel de termijn in het aanbod in te korten of in te trekken in verband met een nieuwe aanvraag waarvoor de gereserveerde capaciteit nodig is.

3.5 Kennelijke fouten binden de Onderneming niet. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever navraag te doen.

3.6 De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van de Onderneming. Deze aanvaarding (“de boeking”) kan zowel mondeling als Schriftelijk geschieden. In de Overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Voor de Opdrachtgever geldt geen herroepingstermijn, tenzij er een dwingendrechtelijke herroepingstermijn van toepassing is.

3.7 De (rechts)persoon die namens of ten behoeve van een of meer Gasten een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Gasten zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de Gast volledig te informeren over de afgenomen Diensten, verstrekte informatie en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) van Gasten te verkrijgen. De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

3.8 Indien de Opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige Gasten is de Opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige Gast volledig te informeren over de afgenomen Diensten en de van toepassing zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze verplichtingen.

 

Artikel 4 - PRIJS

4.1 De prijs in offertes en publicaties van de Onderneming geldt per persoon en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de Dienst bepalend.

4.3 De Onderneming kan een borgstelling van zowel de Opdrachtgever als de Gast verlangen. De Onderneming zal dit kenbaar maken voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst. De Onderneming kan hetgeen de Opdrachtgever of Gast verschuldigd is aan de Onderneming, waaronder schade, met de borg verrekenen. Indien de borg bestaat uit een geldsom zal de borg of het restant daarvan uiterlijk een week nadat de Diensten zijn verleend worden teruggestort op de bankrekening van de Opdrachtgever of Gast, tenzij binnen die periode de hoogte van de schade nog niet bekend is. De Onderneming kan een waarborgsom ook direct na afloop in contanten teruggeven.

 

Artikel 5 - BETALINGSTERMIJN EN UITBLIJVEN VAN BETALING

5.1 Tenzij in de Overeenkomst of op de factuur een langere termijn is aangegeven, dienen betalingen onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. In ieder geval dienen betalingen voor aanvang van de Dienst te zijn voldaan.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen termijn is de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.3 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deze is aangemaand tot betaling waarbij een betalingstermijn van tenminste zeven dagen is gesteld en volledige betaling binnen die termijn is uitgebleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het verschuldigde bedrag. Voor deze aanmaning volstaat een Schriftelijk bericht (waaronder email) waarin is aangegeven dat de betaling is verschuldigd en bij uitblijven van gehele betaling binnen zeven dagen, incassokosten zijn verschuldigd over het verschuldigde bedrag.

5.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, kan de Onderneming zijn verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Dienst is betaald, heeft de Onderneming het recht de Opdrachtgever en Gast uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de Dienst is betaald, kan de Onderneming de Overeenkomst ook annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. De annuleringskosten worden bepaald overeenkomstig artikel 18 of indien van toepassing artikel 24. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de Onderneming onverlet.

 

Artikel 6 - VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN GASTEN

6.1 De Diensten kunnen aanzienlijke emotionele en lichamelijke inspanning en concentratie vergen. De Gasten dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen lichamelijke of geestelijke (gezondheids)beperkingen te hebben die een risico vormen voor de veiligheid van de Gast of anderen. Bij twijfel dient de Gast van te voren met zijn arts te bespreken of hij of zij veilig kan deelnemen.

6.2 Indien de Gast dient te beschikken over een minimale of maximale lengte, minimaal of maximaal gewicht of een bepaalde vaardigheid voor het gebruik van installaties of materialen, kan de Onderneming het gebruik verbieden dan wel de Deelname aan de Dienst of de verhuur weigeren en/of beëindigen indien de Gast naar het redelijke oordeel van de Onderneming niet of niet voldoende hieraan voldoet. De Onderneming geeft deze voorwaarden reeds bij het aanbod van haar Diensten aan.

6.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde Gasten. In het bijzonder betreft dit informatie die mogelijk van invloed is op de veiligheid van de Gast of anderen. De Gast is verplicht voor aanvang van de eerste Dienst en indien dit door een Vertegenwoordiger van de Onderneming aan het begin van een Dienst wordt gevraagd alle relevante persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de Dienst. Deze verplichting geldt met name voor medische en conditionele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de Gast en die van anderen.

6.4 Indien naar het redelijke oordeel van de Onderneming deelname niet verantwoord is, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname aan de Dienst. Indien informatie niet, onjuist of onvolledig wordt verstrekt, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname aan de Dienst.

6.5 Indien dit verlangd wordt, dienen de Gasten zich voor aanvang van de eerste Dienst te registreren bij de Onderneming en in voorkomend geval bij de Hulppersoon.

6.6 De Gast dient zich als een redelijk handelend Gast te gedragen. De Gast en iedere andere persoon die zich op het Terrein begeeft, dient de Voorwaarden, Huisregels, nadere waarschuwingen, aanwijzingen en (veiligheids)instructies van de Onderneming strikt op te volgen. De Onderneming kan tussentijds en eenzijdig redelijke wijzigingen aanbrengen in de Huisregels.

6.7 Bij niet naleving van de Voorwaarden, Huisregels, nadere waarschuwingen, aanwijzingen, (veiligheids)instructies en in het geval een Gast overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft de Onderneming het recht de Gast van verdere deelname uit te sluiten en gebruik van materiaal en/of toegang tot het Terrein, het vervoermiddel of de accommodatie te ontzeggen. Indien een waarschuwing gegeven de omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt overgegaan tot uitsluiting van deelname of ontzegging van het gebruik of de toegang. De Opdrachtgever of Gast heeft geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Gast/Opdrachtgever.

6.8 De Opdrachtgever en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de Gast, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de Gast moet worden toegerekend. De Opdrachtgever en Gast vrijwaren de Onderneming van aanspraken van betrokken Vertegenwoordigers, Hulppersonen of derden voor schade die door de Gast is veroorzaakt of aan de Gast moet worden toegerekend.

6.9 Indien de Dienst buiten Nederland wordt geleverd óf de Dienst in Nederland een periode van méér dan één dag omvat, dienen Opdrachtgever en Gast voor aanvang van de Dienst een adequate reisverzekering af te sluiten die de afgenomen Diensten dekt. Voor zover de Opdrachtgever of Gast een (reis)verzekering of annuleringsverzekering via de Onderneming afneemt, treedt de Onderneming in deze gevallen uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

6.10 Indien de Dienst niet wordt begeleid door een Vertegenwoordiger van de Onderneming dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat minderjarigen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarig persoon.

6.11 Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen op het Terrein, tenzij de Onderneming vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. De Onderneming kan voorwaarden verbinden aan het meebrengen van een huisdier.

6.12 Door een Gast gevonden voorwerpen dienen direct te worden ingeleverd bij Vertegenwoordigers van de Onderneming. Gevonden voorwerpen die door een Gast zijn verloren, dienen door de Gast binnen 7 dagen te worden opgehaald. Op verzoek en voor rekening en risico van de Opdrachtgever of Gast kunnen voorwerpen worden toegezonden aan de Gast, nadat betaling voor de verzendkosten is ontvangen. De Onderneming is niet verplicht tot het verzenden van gevonden voorwerpen.

 

Artikel 7 - VERHUUR

7.1 De Onderneming stelt het gehuurde ter beschikking aan de Opdrachtgever en/of Gast op de overeengekomen tijd en plaats na ontvangst van de volledige betaling.

7.2 De Opdrachtgever en Gast zijn verantwoordelijk voor het gehuurde. Opdrachtgever en Gast dienen het gehuurde enkel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever en Gast mogen geen wijzigingen aanbrengen of het gehuurde aan derden in gebruik geven of aan derden toegang verlenen zonder toestemming van de Onderneming.

7.3 Opdrachtgever en Gast dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het gehuurde te melden bij de Vertegenwoordiger. Bij het uitblijven van een melding wordt het gehuurde geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.

7.4 Indien het gehuurde gebreken vertoont waardoor de Dienst niet, niet veilig of niet naar behoren kan worden voortgezet, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de Onderneming via het verkregen contactnummer. De Onderneming zal zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal de Onderneming de prijs naar rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen. Nieuwe beschadigingen of gebreken deelt de Gast en/of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het inleveren van het gehuurde aan de Onderneming mee.

7.5 Voor reparaties door externe partijen is vooraf toestemming van de Onderneming vereist.

7.6 Opdrachtgever en Gast zullen het gehuurde aan het einde van de Overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats en tijd overdragen aan een Vertegenwoordiger in dezelfde staat als waarin de Opdrachtgever dan wel de Gast het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Indien het gehuurde niet voldoende schoon wordt ingeleverd kan de Onderneming redelijke schoonmaakkosten in rekening brengen. Indien het gehuurde wordt achtergelaten zonder het aan een Vertegenwoordiger te overhandigen blijft de Opdrachtgever en Gast verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het gehuurde.

7.7 Veroorzaakte schade dient direct te worden gemeld bij de Onderneming. Opdrachtgever en Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde. Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging zijn onder meer de prijs van vervangend materiaal, afhandelingskosten en de gederfde huurinkomsten verschuldigd. Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd. De Onderneming kan een lijst met redelijke standaardvergoedingen hanteren. De Onderneming is gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Gast in rekening te brengen.

7.8 Indien de Opdrachtgever of Gast het gehuurde niet heeft ingeleverd voor of direct na afloop van de afgesproken huurperiode geldt dat de Onderneming gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende aangevangen huurperiode én een toeslag van 50% van de totale prijs in rekening te brengen. Indien de Onderneming door de overschrijding van de huurperiode eveneens andere klanten een alternatief programma en/of compensatie dient aan te bieden of huurinkomsten misloopt wordt die schade aanvullend in rekening gebracht.

7.9 Tenzij de inhoud van de bepaling zich er niet toe leent, zijn de bepalingen inzake Verhuur ook van toepassing op gebruik van materiaal, Terrein (met inbegrip van de installaties op het Terrein), vervoersmiddelen, accommodatie en alle eigendommen van de Onderneming, Hulppersonen of derden in het kader van een Activiteit of Overige dienst.

 

Artikel 8 - CAFÉ, RESTAURANT EN CATERING

8.1 Indien de Opdrachtgever en/of Gasten die een tafel of menu gereserveerd hebben niet of niet voltallig verschijnen zonder te annuleren, wordt 100% van de overeengekomen prijs voor het afgesproken menu in rekening wordt gebracht. Voor zover er geen menu is overeengekomen wordt een bedrag van EUR 25,- per niet verschenen persoon in rekening gebracht. Een vertraging van 30 minuten t.o.v. de afgesproken aankomsttijd wordt gezien als het niet (voltallig) verschijnen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is. Van dit lid kan in de Overeenkomst worden afgeweken.

8.2 Indien het eten of drinken niet op nacalculatie geschiedt, is de Opdrachtgever en de bestellende Gast de rekening verschuldigd op het moment dat deze aan hem wordt gepresenteerd. De rekening dient direct te worden betaald met contant geld of pin, tenzij anders is aangegeven door de Onderneming. Indien de Opdrachtgever of Gast niet overgaat tot directe betaling, verkrijgt de Onderneming een retentierecht op de aanwezige goederen van de Opdrachtgever en de Gast. Openstaande bedragen kunnen door de Onderneming worden verrekend met borg die voor andere Diensten van de Onderneming is ingehouden.

8.3 Het is de Onderneming toegestaan directe dan wel tussentijdse betaling te verlangen van reeds besteld eten en drinken, tenzij is afgesproken dat dit op nacalculatie geschiedt.

8.4 De Opdrachtgever staat in voor bestellingen van Gasten.

8.5 Eigen eten en drinken meenemen of nuttigen op het Terrein is verboden, tenzij er andere afspraken over zijn gemaakt. Hieronder vallen ook versnaperingen in goodiebags, (promotie)drankjes en verjaardagstaarten.

8.6 De Onderneming kan een bedrag in rekening brengen voor door de Opdrachtgever of Gasten zelf meegebracht of genuttigd eten of drinken. Indien niet vooraf een bedrag is overeengekomen, wordt een redelijk bedrag in rekening gebracht.

8.7 Dieetwensen en dieetvereisten dienen tijdig door de Opdrachtgever te worden gecommuniceerd. De Onderneming kan hier een termijn aan verbinden. Ernstige voedselallergieën dienen ter plaatse door de Gast aan het horecapersoneel nogmaals kenbaar te worden gemaakt.

8.8 Bij de afname van drank of spijs op basis van nacalculatie is de administratie van de Onderneming en/of haar Hulppersoon bindend voor partijen behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 9 - DIENSTEN VERRICHT DOOR DE OPDRACHTGEVER OF DOOR DE OPDRACHTGEVER INGESCHAKELDE DERDEN

9.1 Het is de Opdrachtgever of Gast zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming niet toegestaan om zelf of uitbesteed aan een derde enige vorm van diensten (waaronder activiteiten) te verzorgen op het Terrein.

9.2 De Onderneming kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de levering van diensten door de Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde dienstverleners.

9.3 Indien de Onderneming diensten van de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverleners toelaat op het Terrein is de Onderneming niet verantwoordelijk voor de voorbereiding of uitvoer van deze activiteiten of diensten. Indien de Onderneming een gedeelte van het Terrein beschikbaar stelt, zijn de Opdrachtgever en de door Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de controle of het Terrein geschikt is voor de activiteit of dienst en vrij is van gevaren. De Opdrachtgever en eventuele ingeschakelde derden dienen de activiteiten en diensten overeenkomstig de geldende veiligheidsstandaarden, milieunormen en regelgeving uit te voeren.

9.4 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle noodzakelijke vergunningen en ontheffingen, tenzij ander is overeengekomen. Indien de Onderneming de vergunning en/of ontheffing zal regelen, heeft deze slechts een inspanningsplicht. De Onderneming kan een vergoeding voor het regelen verlangen.

9.5 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverleners een adequate (beroepsaansprakelijkheids)verzekering hebben.

9.6 De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming ingeval van aanspraken van Gasten, Hulppersonen, Vertegenwoordigers, ondergeschikten of derden voor schade die is veroorzaakt door de Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener. De Opdrachtgever is gehouden schade aan eigendommen van de Onderneming en gevolgschade van de Onderneming veroorzaakt door de Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener te vergoeden.

 

Artikel 10 - DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING OP EEN DOOR DE OPDRACHTGEVER GEKOZEN EXTERNE LOCATIE

10.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie op een door de Opdrachtgever gekozen externe locatie, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

10.2 De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat er toestemming is verkregen voor gebruik van de locatie en de door de Onderneming aangegeven faciliteiten.

10.3 De Opdrachtgever dient op verzoek van de Onderneming zorg te dragen voor stroom, water en/of licht op de exacte locatie waar de Dienst zal worden uitgevoerd. De Onderneming zal dit tijdig aangeven bij de Opdrachtgever.

10.4 De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de locatie eenvoudig bereikbaar is voor de opbouw en afbouw.

10.5 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen.

10.6 De Onderneming is verantwoordelijk voor de veiligheid van de te leveren Dienst. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Onderneming de locatie ruim van te voren kan bezichtigen. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de toegewezen locatie - al dan niet op grond van aanwijzingen van de Onderneming - geschikt is voor de afgenomen Dienst. De Onderneming zal de Dienst niet uitvoeren indien de Dienst op de locatie niet veilig kan worden uitgevoerd.

10.7 De kosten gemoeid met het verrichten van Diensten op een externe locatie komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zitten niet in de prijs van de Dienst verwerkt, tenzij anders is afgesproken. Dit betreft onder meer kosten voor het gebruik maken van de locatie, nutsvoorzieningen en faciliteiten, de benodigde vergunningen en ontheffingen en kosten voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

 

Artikel 11 - WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

11.1 Opdrachtgever kan de Onderneming Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. Onder wijziging vallen ook de wijziging van programma, vervoerstijden, gegevens van Gasten of dieetwensen. Het staat de Onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een specifiek geval onredelijk is. Een vermindering van het aantal Gasten wordt gezien als een (deel)annulering. Een wijziging van de datum wordt gezien als een annulering.

11.2 Bij wijziging is Opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging verschuldigd en daarnaast de volgende wijzigingskosten: a. bij een wijzigingsverzoek tot 21 dagen voor aanvang: nihil; b. bij een wijzigingsverzoek binnen 21 dagen voor aanvang of later: €30,- per wijziging. De datum van ontvangst van de wijziging door de Onderneming geldt als wijzigingsdatum.

11.3 De Onderneming kan in de Overeenkomst van dit artikel afwijken.

 

Artikel 12 - OVERMACHT

12.1 De Onderneming is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden (“overmacht”), zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde tunnels of bergpassen, gesloten (ski)gebieden/liften, gebiedsverbod, vaarverbod en (extreme)weersomstandigheden. In het geval van overmacht kan de Onderneming de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren en draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor zover door de Onderneming ingekochte Diensten niet kosteloos kunnen worden geannuleerd, blijft de Opdrachtgever deze kosten verschuldigd. In gevallen waarop de regeling van dit artikel ziet, is het recht op ontbinding voor beide partijen uitgesloten.

 

Artikel 13 - WEERSINVLOEDEN EN PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

13.1 Alle Diensten worden aangeboden onder het voorbehoud dat aanpassing op grond van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden nodig is. Het risico van weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden (zoals de waterstand) en de gevolgen voor de Diensten ligt bij de Opdrachtgever. Onverminderd lid 2 van dit artikel, vindt een Dienst, al dan niet in aangepaste vorm, ook bij slecht weer doorgang.

13.2 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen daarvan ervoor zorgen dat de Dienst, niet of niet veilig kan worden uitgevoerd, is de Onderneming ontlast van de verplichting die Dienst uit te voeren. Vindt een Dienst geen doorgang dan kan de Onderneming voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatieve Dienst of een alternatieve datum aanbieden, maar de Onderneming is daartoe niet verplicht.

13.3 Indien de Dienst reeds is aangevangen zal de Onderneming zorgdragen voor de terugkeer van de Gasten naar een veilige en geschikte locatie (doorgaans de geboekte groepsaccommodatie of het eigen Terrein van de Onderneming).

13.4 Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig beperkt zicht. Het oordeel dat een Dienst niet of niet-veilig kan worden uitgevoerd ligt geheel bij de Onderneming.

13.5 De Opdrachtgever blijft de prijs verschuldigd. Er vindt slechts restitutie plaats voor zover de Onderneming door het niet uitvoeren van de Dienst(en) kosten bespaart. In gevallen waarop de regeling van dit artikel ziet, is het recht op ontbinding voor beide partijen uitgesloten.

 

Artikel 14 - EIGEN RISICO GAST EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING

14.1 Met de aangeboden Diensten, en in het bijzonder de buitensportactiviteiten, is een onvermijdbaar risico op schade en ongevallen verbonden. Ondanks zorgvuldig handelen van de Onderneming kan het derhalve voorkomen dat er schade of letsel optreedt. De verzekeringsmogelijkheden van de Onderneming voor schade zijn bovendien begrensd. Een eigen risico voor de Gast is daarom onlosmakelijk verbonden met de deelname.

14.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade of een gebeurtenis die haar niet valt toe te rekenen, waaronder: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Gast of Opdrachtgever, zoals: - het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, - een ontoereikende gezondheid of conditie, - een ontoereikende persoonlijke uitrusting, - onjuist handelen of niet-handelen van de Gast, - oververmoeidheid, - overschatting van de eigen vermogens, - onzorgvuldig of roekeloos gedrag, - het negeren van instructies, - het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften, - het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen, - het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie. b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden; c. overmacht.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot éénmaal de prijs van de Dienst, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Gast of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

14.4 De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de Onderneming afgesloten adequate aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming of de uitsluiting in strijd is met dwingend recht. In geen geval is het eigen risico van de Onderneming uitgesloten.

14.5 Indien de schade is geleden als gevolg van een Dienst die valt binnen het toepassingsbereik van een internationaal verdrag, dan is de aansprakelijkheid in afwijking van lid 3 beperkt tot hetgeen is toegestaan volgens dit verdrag. Dit ziet ook op schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Gast.

14.6 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever/Gast die is gedekt door verzekeringen van de Opdrachtgever/Gast, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. De uitsluiting geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

14.7 De Onderneming is niet aansprakelijk voor het door derden veroorzaakte verlies, beschadiging of diefstal van auto’s, jassen en goederen van Opdrachtgever of Gasten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming. Indien er een bedrag in rekening wordt gebracht voor het in bewaring geven van jassen of goederen is de Onderneming bij verlies, beschadiging of diefstal hooguit aansprakelijkheid voor de waarde van de zichtbare goederen, maar niet voor de inhoud, tenzij de Onderneming op de hoogte is van de inhoud en uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Onderneming ook de inhoud dekt. De uitsluiting geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

 

Artikel 15 - KLACHTEN

15.1 Indien de Opdrachtgever of Gast een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval tijdens de Dienst te melden zodat een passende oplossing kan worden getroffen. De melding dient te geschieden bij de plaatselijk Vertegenwoordiger (coördinator) van de Onderneming en indien de Dienst niet wordt uitgevoerd door de Onderneming ook bij de dienstverlener.

15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de Dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Onderneming. Heeft de Dienst geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen één maand na de oorspronkelijke contractuele aanvangsdatum bij de Onderneming ingediend te worden. De Onderneming is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

15.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de Onderneming door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 16 - OVERIGE BEPALINGEN

16.1 De Onderneming zorgt er te allen tijde voor dat de Dienst aan alle milieu en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de Dienst worden gesteld.

16.2 Vertegenwoordigers, ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, alsmede hun personeel kunnen zich jegens de Opdrachtgever en Gast beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

16.3 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

16.4 Vorderingsrechten vervallen na één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.

16.5 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, worden partijen geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

16.6 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

16.7 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

 

 

MODULE ACTIVITEITEN, VERHUUR EN OVERIGE DIENSTEN

De module Activiteiten, Verhuur en Overige Diensten is van toepassing op alle Diensten die geen Meerdaags pakket vormen.

 

Artikel 17 - BETALING

17.1 Na het totstand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan.

17.2 De restantbetaling dient zes weken voor aanvang van de Dienst te zijn voldaan.

17.3 Indien de Dienst binnen zes weken voor aanvang wordt geboekt, dient de gehele betaling direct te worden voldaan.

17.4 Indien nodig wordt na afloop een (credit)factuur verstuurd voor de nog niet gefactureerde Diensten en wijzigingen.

17.5 In de Overeenkomst kan van dit artikel worden afgeweken.

 

Artikel 18 - ANNULERING VAN DE DIENST DOOR DE OPDRACHTGEVER

18.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen Diensten voor aanvang schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten verschuldigd zijn aan de Onderneming: a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de prijs; b. bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang: 35% van de prijs; c. bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang: 60% van de prijs; d. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de prijs; e. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken. In geval van afwijking dienen redelijke annuleringskosten te worden gehanteerd.

18.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.

18.3 De datum van ontvangst van de annulering door de Onderneming geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

18.4 De vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het gehuurde wordt gezien als een deelannulering. De Onderneming kan - naar haar keuze - in afwijking van lid 1 de betaling van de volledige prijs minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

 

Artikel 19 - INDEPLAATSSTELLING

19.1 Indien een Gast verhinderd is om aan een Dienst deel te nemen, kan de Gast zich via de Opdrachtgever en met instemming van de Onderneming door een andere Gast laten vervangen onder de volgende cumulatieve voorwaarden: a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden; b. het verzoek tot indeplaatsstelling geschiedt uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de start van de Dienst; en c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

19.2 Opdrachtgever, Gast en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Onderneming voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs, wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 20 - PRIJSWIJZIGING

20.1 De Onderneming heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs te wijzigen in verband met prijswijzigingen van verschuldigde belastingen of heffingen van (lokale) overheden.

20.2 De Onderneming heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs te verhogen in verband met prijsstijgingen van de diensten van Hulppersonen, toegenomen brandstofkosten, wisselkoersen of anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod.

 

 Artikel 21 - WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR DE ONDERNEMING

21.1 De Onderneming kan de Overeenkomst wijzigen op grond van gewichtige redenen. Deze wijzigingen deelt de Onderneming onverwijld en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mee. Bij wijzigingen die niet zijn gebaseerd op overmacht (artikel 12) of weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden (artikel 13) geldt het volgende: De Onderneming kan een alternatief aanbieden. De Opdrachtgever kan een wijziging of aangeboden alternatief slechts afwijzen indien de wijziging of het alternatief zodanig is dat de Opdrachtgever hier redelijkerwijs niet aan kan worden gebonden. Indien de Opdrachtgever de wijziging en een eventueel aangeboden alternatief afwijst, eindigt de Overeenkomst en heeft de Opdrachtgever (enkel) recht op restitutie van de prijs en indien de Dienst reeds ten dele is uitgevoerd een evenredig deel daarvan.

21.2 De Onderneming kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van gewichtige redenen. De Onderneming deelt de Opdrachtgever de annulering en de reden daarvoor onverwijld mee. Bij een annulering door de Onderneming die niet is gebaseerd op overmacht (artikel 12) of weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden (artikel 13) geldt het volgende: De Opdrachtgever heeft (enkel) recht op restitutie van de reeds betaalde prijs en indien de Dienst reeds ten dele is uitgevoerd een evenredig deel daarvan. Indien de oorzaak van de annulering aan Opdrachtgever en/of Gast kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Opdrachtgever en blijft de prijs verschuldigd.

21.3 De Onderneming kan de Overeenkomst annuleren omdat de in het aanbod aangegeven minimale aantallen voor de Dienst niet zijn behaald. De Opdrachtgever heeft in dat geval enkel recht op restitutie van de reeds betaalde prijs.

 

 

MODULE MEERDAAGSE PAKKETTEN (waarbij overnachting of vervoer is inbegrepen)

Deze module is van toepassing op alle door de Onderneming aangeboden of met de Onderneming overeengekomen Meerdaagse pakketten. Een Meerdaags pakket is iedere combinatie van tenminste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die tenminste 24 uur beslaat of een overnachting omvat voor zover dit een pakketreis in de zin van artikel 7:500 sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt en die niet wordt afgenomen op grond van een raamovereenkomst. Waar in deze module wordt gesproken van Opdrachtgever heeft de ‘reiziger’ in de zin van artikel 7:500 onder f BW overeenkomstige rechten en plichten voor zover de Onderneming jegens deze reiziger als ‘organisator’ wordt aangemerkt.

 

VOOR AANVANG VAN HET MEERDAAGSE PAKKET:

Artikel 22 - INFORMATIE

22.1 Indien de Opdrachtgever wensen voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze wensen zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van de Onderneming dat aan de wens tegemoet wordt gekomen. De enkele vermelding als wens of voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

22.2 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

22.3 De Gast dient gedurende de gehele periode van uitvoer te beschikken over de voor het pakket noodzakelijke reisdocumenten, zoals een ID-kaart, paspoort, visa, bewijs van inentingen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dienen de Opdrachtgever en Gast de door de Onderneming verstrekte algemene informatie hierover bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Opdrachtgever dient vóór de boeking van het Meerdaagse pakket te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Gast het Meerdaagse pakket niet of niet geheel kan meemaken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Gast.

 

Artikel 23 - BETALING

23.1 Na het totstand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan.

23.2 Het restant van de prijs dient uiterlijk zes (6) weken voor aanvang van het Meerdaagse pakket te zijn voldaan.

23.3 Indien de Dienst binnen zes weken voor aanvang wordt geboekt, dient de gehele betaling direct te worden voldaan.

23.4 Indien nodig wordt na afloop een (credit)factuur verstuurd voor de nog niet gefactureerde Diensten en wijzigingen.

23.5 In de Overeenkomst kan van dit artikel worden afgeweken.

 

Artikel 24 - ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

24.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen Diensten voor aanvang Schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten verschuldigd zijn aan de Onderneming: a. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs; b. bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor aanvang: 50% van de prijs; c. bij annulering vanaf 1 maand tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de prijs; d. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

24.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.

24.3 De datum van ontvangst van de brief of email door de Onderneming geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.

24.4 De vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het gehuurde wordt gezien als een deelannulering. De Onderneming kan - naar haar keuze - in afwijking van lid 1 de betaling van de volledige prijs minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. Voor zover er sprake is van inkomsten uit alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit wordt hier rekening mee gehouden in de hoogte van de annuleringskosten. In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.

 

Artikel 25 - INDEPLAATSSTELLING

25.1 De Opdrachtgever kan het Meerdaagse pakket overdragen aan een andere persoon onder de volgende voorwaarden. a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden; b. de overdracht vindt uiterlijk 7 dagen voor aanvang plaats, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht om de persoon in de plaats te stellen. c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

25.2 De Opdrachtgever en degene die het Meerdaagse pakket overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 26 - PRIJSWIJZIGING

26.1 De Onderneming heeft het recht om tot 20 dagen vóór de dag van aanvang van het Meerdaagse pakket de prijs te verhogen in verband met wijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en in verband met belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van het Meerdaagse pakket betrokken derden.

26.2 De Onderneming kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden om tot 20 dagen vóór de dag van aanvang van het Meerdaagse pakket de prijs te verhogen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.

26.3 Indien de verhoging meer dan 8% van de prijs bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. De Onderneming stelt een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

26.4 Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de Opdrachtgever in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging. Op het bedrag wat de Opdrachtgever op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 27 - WIJZIGING DOOR DE ONDERNEMING (voor aanvang)

27.1 De Onderneming heeft het recht voor aanvang van het Meerdaagse pakket de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Opdrachtgever wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

27.2 Indien noodzakelijk kan de Onderneming de voornaamste kenmerken van de overeengekomen Reisdiensten voor aanvang van het Meerdaagse pakket ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatief Meerdaags pakket die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Opdrachtgever kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

27.3 Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Onderneming de Opdrachtgever een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Onderneming Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

27.4 Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Onderneming de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van: - de wijzigingen, - de redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever de Onderneming Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt, - het gevolg dat indien de Opdrachtgever niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.

 

Artikel 28 - ANNULERING DOOR DE ONDERNEMING

28.1 De Onderneming kan de Overeenkomst vóór aanvang van het Meerdaagse pakket annuleren en de Opdrachtgever alle voor het Meerdaagse pakket betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Opdrachtgever van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: - 20 dagen voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags pakket van 6 dagen of meer. - 7 dagen voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags pakket van 2 tot 6 dagen. - 48 uur voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags pakket van minder dan 2 dagen. b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

28.2 Niet vergoed worden kosten die door de Opdrachtgever zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij het Meerdaagse pakket inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

28.3 Ingeval de Gast niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Opdrachtgever/Gast onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Onderneming het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat hetgeen is bepaald in het algemene deel van deze Voorwaarden en andere rechten van de Onderneming onverlet.

 

UITVOERING VAN HET MEERDAAGSE PAKKET:

Artikel 29 - VERANTWOORDELIJKHEID

29.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door de Onderneming zelf of door een andere dienstverlener worden uitgevoerd.

29.2 De Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

Artikel 30 - CONFORMITEIT & NON-CONFORMITEIT

30.1 De Onderneming dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de bestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

30.2 De Opdrachtgever/Gast stelt de Reisdienstverlener en de Onderneming overeenkomstig artikel 15 [klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Opdrachtgever/Gast heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Dienst.

30.3 De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Diensten.

 

Artikel 31 - AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN SCHADEVERGOEDING

31.1 De Opdrachtgever/Gast heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Opdrachtgever/Gast oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: a. de Opdrachtgever/Gast; b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

31.2 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot driemaal de reissom , tenzij de schade bestaat uit persoonlijk letsel van de Opdrachtgever/Gast of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Onderneming.

31.3 Indien de Onderneming aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Opdrachtgever/Gast, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

31.4 De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar na afloop van het Meerdaags pakket.

31.5 Vorderingsrechten anders dan de vordering tot schadevergoeding vervallen na één (1) jaar na afloop van het Meerdaags pakket, tenzij deze beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is.

31.6 De compensatie of schadevergoeding die vanwege dezelfde gebeurtenis verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, wordt in mindering gebracht op de door de Onderneming verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de Onderneming of een door haar ingeschakelde dienstverlener is verschuldigd.

 

Artikel 32 - HULP EN BIJSTAND

32.1 De Onderneming verleent de Gast onverwijld hulp en bijstand indien de Gast in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Gast te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve invulling van het Meerdaags pakket.

32.2 De Onderneming brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Opdrachtgever/Gast.

 

Publicatiedatum: 30 oktober 2019. Laatste wijziging: 29 september 2020